info@emplealcasser.es

ESPECIALISTA EN NETEJA (1er mòdul)

Els treballs de neteja són fonamentals en la nostra societat, i són molts els professionals que es dediquen cada dia a treballar en aquest ofici. Una correcta formació en neteja i uns coneixements teòrics avançats són imprescindibles per a destacar com a professional del sector i estar preparat/ada per a desenvolupar correctament les tasques pròpies de l'activitat.

En aquest curs t'especialitzaràs com a especialista en neteja i et prepararàs per a dur a terme les tasques d'higiene i desinfecció en qualsevol tipus de superfície i entorn.

QUAN?

Del 2 al 12 de novembre De 9 a 14h
Centre Social d'Alcàsser (Antic ambulatori)

Contingut del curs

1. IDENTIFICACIÓ D'ELEMENTS BÀSICS PER A NETEJA
1.1. Definicions relacionades amb la neteja, brutícia i residus.
1.2. Tipus i aplicació de productes de neteja i desinfecció
1.3. Etiquetatge, fitxes de seguretat i actuació en casos d'intoxicació per l'ús de productes de neteja.
1.4. Alternatives ecològiques als productes químics.

2. NETEJA, TRACTAMENT I MANTENIMENT DE SÒLS, CRISTALLS I BANYS EN ESPAIS TANCATS
2.1. Eines i útils bàsics de neteja
2.2. Sistemes de neteja
2.3. Neteja d'edificis públics i industrials.
2.4. Organització i control del servei de neteja
2.5. Eliminació i tractament de residus.
2.6. Higiene industrial, ergonomia i aixecament de càrregues.

3. DESENVOLUPAMENT DE LES LABORS D'AGRANAT MANUAL I ESCOMBRATGE MECÀNIC EN ESPAIS OBERTS.
3.1. Definició i classificació dels utensilis i eines i maquinària per a l'escombratge manual o mecànic.
3.2. Mètodes de treball en l'escombratge manual o mecànic.
3.3. Factors que determinen els mètodes d'escombratge.

4. APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE NETEJA D'AIGUALEIG I FREGAT
4.1. Diferències entre aigualeig i fregat.
4.2. Mètode de treball d'aigualeig i fregat segons la brutícia.

5. APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE NETEJA EN ÀREES ESPECIALS
5.1. Àrees especials catalogades (contenidors, mercats, escales, zones d'oci nocturn......).
5.2. Tècniques de neteja d'àrees especials.

6. REALITZACIÓ DE TASQUES DE NETEJA EN EMBORNAL, MOBILIARI URBÀ I PARAMENTS VERTICALS
6.1. Conceptes bàsics: embornal, mobiliari urbà i paraments verticals.
6.2. Tècniques de neteja i maneig d'elements dels espais oberts.
6.3. Eines, útils i maquinària de neteja.

7. REALITZACIÓ D'ACCIONS DE NETEJA EN PLATGES
7.1. Tècniques de neteja de platges.
7.2. Eines, útils i maquinària de neteja de platges.
7.3. Senyalització i indicadors de les tasques de neteja de platges.

8.TIPOLOGIA DE MAQUINÀRIA
8.1 Màquines manuals, elèctriques, de bateria...
8.2 Components i tècniques de manteniment de la maquinària elèctrics i mecànics.
8.3 Manteniment preventiu i correctiu.

9. TIPOLOGIA DE PRODUCTES DE NETEJA AMB MÀQUINES PER A SÒLS I CRITERIS PER A LA SEUA UTILITZACIÓ
9.1 Desinfectants, alalinos, desincrustants, desgreixadors.....
9.2 Magatzematge de productes de neteja.
9.3 Fitxa tècnica de sòls.

10. PROCESSOS I TÈCNIQUES DE NETEJA AMB MAQUINÀRIA.
10.1 Segons tipus de sòl
10.2 La quantitat de brutícia.
10.3 Organització del treball.
10.4 Sistema en sec i en humit.

11. NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES, DEPÒSITS I RECIPIENTS PER VIA HUMIDA I VIA SECA.
11.1 Superfícies, depòsits i/o recipients de neteja per via humida i seca.
11.2 Utensilis, eines i maquinàries de neteja per via humida i seca.
11.3 Productes per a netejar per via humida i seca.
11.4 Mètodes de desinfecció per via humida i seca.

12. MECANISMES DE PROTECCIÓ D'ÚTILS, EINES I MAQUINÀRIES DE DESINFECCIÓ I NETEJA
12.1 Procés de gestió i tractament de residus de neteja les diferents
12.2 Tipus de residus generats
12.3 Tractament dels mateixos
12.4 Separació i manipulació de residus

13. NORMES PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROCEDIMENTS I SERVEIS EN LA NETEJA.
13.1 Ordre en la neteja.
13.2 Informació neteja COVID-19

14. IDENTIFICACIÓ DE ZONES PRIORITÀRIES DE NETEJA EN CENTRES SANITARIS.
14.1 Zones de baix, mitjà, alt risc i estèrils.
14.2 Instal·lacions sanitàries.

15. MÈTODES I TIPUS DE NETEJA EXISTENTS EN CENTRES SANITARIS.
15.1 Tècniques de neteja en sòls.
15.2 Tècniques de neteja en altres superfícies.
15.3 Tipus de neteja: general, terminal, especial, de rutina...

16. PERIODICITAT DE LA NETEJA DE CENTRES SANITARIS.
16.1 Neteja diària, setmanal i esporàdica.

17. MATERIALS UTILITZATS EN LA NETEJA A FONS.
17.1 Per a escombratge humit, per a fregat i amb draps.

18. CONSERVACIÓ DE PRODUCTES, UTENSILIS I MAQUINÀRIA PER A la NETEJA DE CENTRES SANITARIS
18.1 Neteja i desinfecció del material de treball.
18.2 Manteniment del material i cures personals.